เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/7884
วันที่: 20 กันยายน 2559
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายค่าบริการด้านการจัดการและค่าบริการระบบสารสนเทศไปต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากรและ ข้อ 7 แห่งอนุสัญญาไทย-ฮ่องกง
ข้อหารือ           บริษัท หารือเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร กรณีการจ่ายค่าบริการด้านการจัดการและค่าบริการระบบสารสนเทศไปต่างประเทศ โดยมีข้อเท็จจริงสรุปได้ ดังนี้
          1.บริษัทฯ ประกอบกิจการรับขนส่งสินค้าที่มีมูลค่าสูง เช่น เพชร พลอย เครื่องประดับ อัญมณี ฯลฯ จากลูกค้าในประเทศไทย โดยให้บริการขนส่งทั้งภายในประเทศและจากประเทศไทยไปต่างประเทศ
          2.บริษัทฯ มีบริษัท ฮ่องกง ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทในกลุ่มที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (ฮ่องกง) ทำหน้าที่เป็นบริษัทกลางในการบริหารจัดการทางการเงิน การติดตามสินค้าที่ขนส่ง และการบริการอื่น ๆ ระหว่างบริษัทในกลุ่ม
          3.ในการหาลูกค้า บริษัทฯ จะดำเนินการด้วยการโฆษณาในนิตยสารประเภทอัญมณีและเครื่องประดับ ประชาสัมพันธ์ในงานแสดงสินค้า หรือบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มแนะนำมาให้ โดยบริษัทฯ จะทำสัญญารับขนส่งสินค้ากับลูกค้าและออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าบริการจากลูกค้าเอง
          4.ในการประกอบกิจการของบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับบริษัทฮ่องกงเพื่อให้บริษัทฮ่องกงให้บริการต่าง ๆ และมีการเรียกเก็บค่าบริการ ดังนี้
               4.1การให้บริการด้านการตลาด ส่งเสริมการขาย การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับอัญมณีต่าง ๆ ซึ่งไม่มีลักษณะของการให้ใช้สิทธิแต่อย่างใด โดยคิดค่าบริการเป็นอัตราต้นทุนของแต่ละปีตามรายได้ของแต่ละบริษัท
               4.2การบริการด้านความปลอดภัย โดยให้คำปรึกษาและแนะนำมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในระหว่างบริษัทในกลุ่ม โดยคิดค่าบริการเป็นอัตราต้นทุนของแต่ละปีตามมูลค่าสินค้าของแต่ละบริษัท
               4.3การบริการด้านการเงิน ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการออกใบเรียกเก็บค่าบริการระหว่างบริษัทในกลุ่ม ดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีและการตรวจสอบภายใน โดยคิดค่าบริการเป็นอัตราต้นทุนของแต่ละปีตามเวลาในการจัดทำเอกสาร
               4.4การบริการเป็นศูนย์ควบคุมกลางระบบคอมพิวเตอร์ ระบบติดตามสินค้าระหว่างขนส่งทางเครื่องบิน ระบบรักษาความปลอดภัยสินค้า โดยคิดค่าบริการเป็นอัตราต้นทุนของแต่ละปีตามจำนวนเที่ยวขนส่งที่แต่ละบริษัทจัดส่ง และ
               4.5การบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทฯ จะได้รับการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง ระบบออกใบเรียกเก็บเงินของแต่ละประเทศ ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้รับติดตั้งนี้ จะใช้ได้เฉพาะเพื่อการปฏิบัติระหว่างบริษัทในกลุ่มเท่านั้น โดยคิดค่าบริการในอัตราต้นทุนแต่ละปีตามระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้มีการใช้งาน
          5.บริษัทฯ หารือว่า เมื่อบริษัทฯ จ่ายค่าบริการตาม 4.1 - 4.5 ให้กับบริษัทฮ่องกง บริษัทฯ จะมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย           1.เนื่องจากการให้บริการตาม 4.1 - 4.4 เข้าลักษณะเป็นการที่บริษัทฮ่องกงให้บริการต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการรับจ้างทำของ ดังนั้น ค่าบริการที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่บริษัทฮ่องกงเข้าลักษณะเป็นกำไรจากธุรกิจตามข้อ 7 แห่งความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ (อนุสัญญาฯ) และหากบริษัทฮ่องกงให้บริการในต่างประเทศ โดยไม่ผ่านสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย บริษัทฮ่องกงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทยสำหรับค่าบริการดังกล่าวตามข้อ 7 แห่งอนุสัญญาฯ ประกอบกับมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2505 เมื่อบริษัทฯ จ่ายค่าบริการไปให้บริษัทฮ่องกง จึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
          2.กรณีตาม 4.5 หากการที่บริษัทฯ ได้รับการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากบริษัทฮ่องกงนั้น เป็นเพียงเพื่อให้บริษัทฮ่องกงใช้ในการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บริษัทฯ ซึ่งเป็นการรับจ้างทำของ ค่าตอบแทนการให้บริการตาม 4.5 เข้าลักษณะเป็นกำไรจากธุรกิจ ฉะนั้น หากบริษัทฮ่องกงให้บริการดังกล่าว โดยไม่ผ่านสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย บริษัทฮ่องกงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทยสำหรับค่าบริการดังกล่าวตามข้อ 7 แห่งอนุสัญญาฯ ประกอบกับมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2505 เมื่อบริษัทฯ จ่ายค่าบริการไปให้บริษัทฮ่องกง จึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 79/40201

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020