เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

หน้า :: 1 ::
1.เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขอคืนภาษีจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยแห่งเดิมและต้องซื้ออสังหาริมทรัพย์แห่งใหม่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7569 วันที่ : 13 กันยายน 2559
2.เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการได้รับสิทธิยกเว้นภาษีตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 602) พ.ศ. 2559
เลขที่หนังสือ : กค 0702/40199 วันที่ : 19 กันยายน 2559
3.เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายค่าบริการด้านการจัดการและค่าบริการระบบสารสนเทศไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7884 วันที่ : 20 กันยายน 2559
4.เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจำหน่ายไม้สักยืนต้น
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7885 วันที่ : 20 กันยายน 2559

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020