เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559

หน้า :: 1 ::
1.เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะเทคโนโลยี และนวัตกรรม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1985 วันที่ : 8 มีนาคม 2559
2.เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีขออนุมัติใช้อากรแสตมป์ปิดทับกระดาษแทนการชำระอากรเป็นตัวเงิน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1986 วันที่ : 8 มีนาคม 2559
3.เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการ หรือคนทุพพลภาพ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1987 วันที่ : 8 มีนาคม 2559
4.เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีขออนุมัติออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จากการจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร ให้กับผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดาปีละ 2 ครั้ง
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2056 วันที่ : 10 มีนาคม 2559
5.เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและการออกใบกำกับภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2104 วันที่ : 10 มีนาคม 2559
6.เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของรายได้
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./2142 วันที่ : 11 มีนาคม 2559
7.เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการได้รับเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินการด้านงานวิจัย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2305 วันที่ : 18 มีนาคม 2559
8.เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการชำระอากรสำหรับตราสารการเช่าที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างที่มีค่าเช่าตั้งแต่1,000,000 บาทขึ้นไป
เลขที่หนังสือ : 0702/2709 วันที่ : 30 มีนาคม 2559
  

 

ปรับปรุงล่าสุด: 03-05-2024