เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมกราคม พ.ศ. 2559

หน้า :: 1
1.เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบอุตสาหกรรมผลิตและขายยาเส้น
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./410วันที่ : 19 มกราคม 2559
2.เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายค่าตอบแทนตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/481วันที่ : 21 มกราคม 2559
3.เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการส่งเสริมการขาย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/560วันที่ : 25 มกราคม 2559
4.เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการโรงเรียนกวดวิชา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/639วันที่ : 27 มกราคม 2559
5.เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิจากการส่งเสริมการขาย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/687วันที่ : 28 มกราคม 2559

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020