เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หน้า :: 1 ::
1.เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0702/9198 วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2559
2.เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/9233 วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2559
3.เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขายทรัพย์สินของมูลนิธิ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/9266 วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2559
4.เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีปฏิบัติหน้าที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบิน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/9269 วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2558
5.เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยแห่งเดิม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/9582 วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2558
6.เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ/10011 วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2558
7.เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยกเว้นภาษีตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 604) พ.ศ. 2559
เลขที่หนังสือ : กค 0702/10013 วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2558
8.เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ทั้งในและต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/10168 วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2558
9.เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/10169 วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2558

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020