เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559

หน้า :: 1 ::
1.เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการรับจ้างติดตั้งไลน์พ่นสี
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4780 วันที่ : 13 มิถุนายน 2559
2.เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายเงินลดทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4952วันที่ : 20 มิถุนายน 2559
3.เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีเงินได้อันเนื่องมาจากพินัยกรรม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5112วันที่ : 23 มิถุนายน 2559
4.เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีสัญญาให้เช่าทรัพย์สินแบบลีสซิ่ง
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5343วันที่ : 27 มิถุนายน 2559

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020