เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559

หน้า :: 1 ::
1.เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักลดหย่อนสำหรับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6530 วันที่ : 8 สิงหาคม 2559
2.เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้พึงประเมินที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6534 วันที่ : 8 สิงหาคม 2559
3.เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการให้เงินทดรองจ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6601 วันที่ : 9 สิงหาคม 2559
4.เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายจ่ายเนื่องจากการทุจริตของพนักงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6602 วันที่ : 9 สิงหาคม 2559
5.เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยกเว้นภาษีตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 604) พ.ศ. 2559
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6773 วันที่ : 16 สิงหาคม 2559
6.เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3954 วันที่ : 30 สิงหาคม 2559

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020