เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หน้า :: 1 :: 2
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการโอนอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/838 วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2559
2.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1030 วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2559
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของกรรมการและพนักงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1034 วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2559
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1057 วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2559
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขอลดทุนจดทะเบียนบริษัท
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1172 วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2559
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1190 วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2559
7.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประเมินภาษีอากร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1509 วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2559
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีผลิตสินค้าตามที่ลูกค้ากำหนด
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1537 วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2559
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการออกใบรับรองหรือใบแจ้งยอดเงินสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1538 วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2559
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีรายได้จากการจัดการประชุมวิชาการ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1542 วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2559

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020