เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559

หน้า :: 1 ::
1.เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการขออนุมัติหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายแทนผู้จ่ายเงิน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3599วันที่ : 3 พฤษภาคม 2559
2.เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3770วันที่ : 16 พฤษภาคม 2559
3.เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการขอคืนเงินภาษีจากการเบิกจ่ายในระบบการบริหารการเงินการคลั'ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3931วันที่ : 19 พฤษภาคม 2559
4.เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีขออนุมัติใช้แสตมป์อากรปิดทับกระดาษแทนการชำระอากรเป็นตัวเงิน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3954 วันที่ : 23 พฤษภาคม 2559
5.เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักรและได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4046 วันที่ : 24 พฤษภาคม 2559
6.เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบลดหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4334 วันที่ : 27 พฤษภาคม 2559

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020