เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/40199
วันที่: 19 กันยายน 2559
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการได้รับสิทธิยกเว้นภาษีตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 602) พ.ศ. 2559
ข้อกฎหมาย: พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 602) พ.ศ. 2559
ข้อหารือ           บริษัทฯ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 ประกอบกิจการให้บริการด้านเทคโนโลยีการศึกษาและสร้างสรรค์สื่อทันสมัยด้านการศึกษา บริษัทฯ มีโครงการที่จะยื่นขอรับรองเป็นกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในเดือนมิถุนายน 2559 แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 15 ล้านบาท แต่มีรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 น้อยกว่า 30 ล้านบาท บริษัทฯ จึงขอทราบว่า หากบริษัทฯ ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนให้คงเหลือเพียง 5 ล้านบาท บริษัทฯ จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 602) พ.ศ. 2559 หรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย           ตามมาตรา 4(2) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 602) พ.ศ. 2559 กำหนดให้สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นต้องมีทุนที่ชําระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินห้าล้านบาทและมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินสามสิบล้านบาท ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 เกินห้าล้านบาท บริษัทฯ ย่อมไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว
เลขตู้: 79/40199

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020