เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/1537
วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีผลิตสินค้าตามที่ลูกค้ากำหนด
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           บริษัท อ. (บริษัทฯ) เป็นผู้ประกอบการผลิตและส่งออกของเล่นพลาสติก บริษัทฯ ได้รับการว่าจ้างจากลูกค้าให้ผลิตของเด็กเล่นตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ โดยใช้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าเพื่อทำการส่งออกในนามของลูกค้า บริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการจัดทำเอกสารส่งออกและดำเนินกระบวนการส่งออกทั้งหมด ซึ่งวัตถุดิบส่วนประกอบและอุปกรณ์ในการผลิตเป็นของบริษัทฯ ยกเว้นแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกและวัตถุดิบนำเข้าซึ่งเป็นส่วนประกอบของสินค้าบางรายการที่ลูกค้าจัดหาให้บริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วนร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 27 ของราคาสินค้าเป็นของบริษัทลูกค้า ซึ่งมีสาเหตุเนื่องจากวัตถุดิบบางรายการมีสเป็คเป็นพิเศษตามที่ลูกค้าเป็นผู้กำหนด และบริษัทผู้ผลิตวัตถุดิบให้สิทธิแก่ผู้ซื้อเป็นการเฉพาะไม่สามารถสั่งซื้อได้เองโดยตรง และวัตถุดิบบางรายการติดจำนวนสั่งซื้อ โดยหากบริษัทฯ ซื้อเองจะต้องสั่งเป็นจำนวนมากแต่จะใช้จำนวนเพียงเล็กน้อยและจะมีค่าใช้จ่ายจากการนำเข้า ซึ่งวัตถุดิบนั้นลูกค้าได้นำเข้าเป็นล็อตอยู่แล้วและเสียค่าใช้จ่ายครั้งเดียว กระบวนการผลิตทั้งหมดยังเป็นเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ได้ผลิตป็นปกติธุระ บริษัทฯ จึงขอทราบว่า กรณีดังกล่าวยังไม่ถือว่าเป็นการรับจ้างทำของใช่หรือไม่
แนววินิจฉัย           กรณีที่บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการผลิตและส่งออกของเล่นพลาสติกเป็นปกติธุระ ได้รับการว่าจ้างจากลูกค้าให้ผลิตของเด็กเล่นพลาสติกตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ โดยใช้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าเพื่อทำการส่งออกในนามของลูกค้าและลูกค้าได้จัดหาวัตถุดิบให้เพียงบางส่วน แต่กระบวนการผลิตทั้งหมดยังเป็นเช่นเดียวกับการผลิตของเด็กเล่นพลาสติกที่บริษัทฯ ได้ผลิตจำหน่ายเป็นปกติธุระอยู่แล้ว ถือว่า บริษัทฯ กับลูกค้ามุ่งโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้ามิใช่มุ่งในผลสำเร็จของงาน บริษัทฯ จึงเป็นผู้ผลิตสินค้ามิใช่ผู้รับจ้าง กรณีดังกล่าวจึงเป็นการขายสินค้าที่ไม่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามข้อ 8 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528
เลขตู้: 79/40014

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020