เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/1030
วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81(1)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           บริษัท ก. (บริษัทฯ) ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร เช่น พริกไทย พริกแห้ง เครื่องเทศต่าง ๆ บริษัทฯ บรรจุสินค้าดังกล่าวเพื่อรักษาสภาพสินค้าไว้มิให้เสียเพื่อขายส่งและขายปลีก ดังนี้
          1. บริษัทฯ นำพริกไทย พริกแห้งบรรจุในซองโดยมิได้มีส่วนผสมของสารอื่นใด
          2. บริษัทฯ นำเครื่องเทศต่าง ๆ มาบดละเอียดโดยมิได้มีส่วนผสมของสารอื่นใด และได้บรรจุ ในบรรจุภัณฑ์ ดังนี้
               2.1 บรรจุในซองปิดผนึกถาวร เมื่อฉีกแล้วไม่สามารถนำซองนั้นกลับมาใช้ได้อีก
               2.2 บรรจุในซองปิดผนึกชนิดมีซิป เมื่อฉีกแล้วสามารถนำซองเดิมปิดซิปเก็บสินค้าใช้ได้ครั้งต่อไป
               2.3 บรรจุในกระสอบ เมื่อเปิดแล้วสามารถมัดปากกระสอบรักษาสภาพไว้บริษัทฯ จึงหารือว่า สินค้าในบรรจุภัณฑ์ดังกล่าว ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
แนววินิจฉัย           กรณีตาม 1. และ 2. การขายพริกไทย พริกแห้ง เครื่องเทศบดละเอียดต่าง ๆ บรรจุในซองและกระสอบดังกล่าว โดยมิได้มีส่วนผสมของสารอื่นใด เข้าลักษณะเป็นการขายพืชผลทางการเกษตรที่รักษาสภาพไว้ เพื่อมิให้เสียเพื่อการขายปลีกหรือขายส่ง บริษัทฯ ขายสินค้าดังกล่าวในราชอาณาจักรได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 (1) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 79/39997

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020