เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/1190
วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษี
ข้อกฎหมาย: มาตรา 57 ฉ. แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           1.นางสาว ส. จดทะเบียนสมรสกับนาย น. (นาย พ.) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ต่อมา นางสาว ส. ได้รับรางวัลจากการชิงโชคตามโครงการส่งเสริมการขายของศูนย์การค้า (ศูนย์การค้า) เป็นห้องชุดในอาคารชุดมูลค่า 6,600,000 บาท ซึ่งได้จดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์จากบริษัท ม. ผู้สนับสนุนรางวัลให้แก่ศูนย์การค้าเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555
          2.เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 นางสาว ส. ได้จดทะเบียนหย่ากับนาย พ. แต่ยังคงอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยากับนาย พ. มาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน
          3.นางสาว ส. ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90) สำหรับปีภาษี 2555 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 แสดงเงินได้พึงประเมินที่นำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้แก่ เงินเดือนตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร เงินค่านายหน้าตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร และเงินค่าขายหน่วยลงทุนคืนให้กองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร โดยไม่ได้นำเงินได้ที่ได้รับรางวัลจากการชิงโชคของศูนย์การค้ามารวมคำนวณภาษีแต่อย่างใด
แนววินิจฉัย           กรณีนางสาว ส. มีเงินได้พึงประเมินที่ต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2555 ได้แก่
          1.เงินเดือนตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร
          2.เงินค่านายหน้าตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร
          3.เงินค่าขายหน่วยลงทุนคืนให้กองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร
          4.เงินรางวัลจากการชิงโชคตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งตามข้อเท็จจริง นางสาว ส. ได้จดทะเบียนหย่ากับนาย พ. เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 และเลือกนำเงินได้พึงประเมินเฉพาะเงินรางวัลจากการชิงโชคตาม 4. ที่ได้รับเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ไปรวมคำนวณและเสียภาษีในนามของนาย พ. เมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติแห่งมาตรา 57 ฉ วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร แล้ว นางสาว ส. จะต้องนำเงินได้พึงประเมินทุกประเภทที่ตนได้รับในระหว่างปีภาษีไปยื่นรายการและเสียภาษีรวมกับนาย พ. หรือจะแยกยื่นรายการและเสียภาษีเฉพาะส่วนที่เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ในนามของตนเองได้เท่านั้น ดังนั้น การที่นางสาว ส. นำเฉพาะเงินรางวัลที่ได้รับจากการชิงโชคไปยื่นรายการและเสียภาษีรวมกับนาย พ. จึงไม่เป็นไปตามมาตรา 57 ฉ วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร นางสาว ส. และนาย พ. จึงต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี 2555 เพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงรายการเงินได้ของตน
เลขตู้: 79/39990

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020