เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/1538
วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการออกใบรับรองหรือใบแจ้งยอดเงินสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อกฎหมาย: -
ข้อหารือ           บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำกัด (บริษัทฯ) ได้รับอนุญาตให้ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเป็นนายทะบียนสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปรากฏว่า มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบางรายมีความประสงค์ให้บริษัทฯ จัดทำใบรับรองหรือใบแจ้งยอดเงินสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ใบรับรองฯ) โดยให้ระบุเพียงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิกแต่ละราย แทนการระบุชื่อสกุล และรหัสพนักงาน เพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลเงินเดือนของสมาชิกแต่ละรายนั้น บริษัทฯ หารือว่า บริษัทฯ สามารถดำเนินการจัดทำใบรับรองฯ โดยระบุเพียงเลขประจำตัวประชาชนของสมาชิกแต่ละรายได้หรือไม่ โดยที่ใบรับรองฯ ดังกล่าวสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ละรายได้หรือไม่
แนววินิจฉัย           การหักลดหย่อนเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้น ผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อใช้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยในใบรับรองฯ ที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพออกให้ ควรระบุชื่อสกุลและเลขประจำตัวประชาชนของผู้มีเงินได้ เพื่อพิสูจน์ตัวตนของผู้มีเงินได้ที่จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้น อย่างไรก็ตาม โดยที่เลขประจำตัวประชาชนสามารถพิสูจน์ตัวตนผู้ถูกหักเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีสิทธิใช้เลขประจำตัวประชาชนของผู้ถูกหักเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพแทนการระบุชื่อสกุล และรหัสพนักงานไว้ในใบรับรองฯ และผู้ถูกหักเงินสะสมดังกล่าวย่อมมีสิทธินำใบรับรองฯ ดังกล่าวไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้
เลขตู้: 79/40015

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020