เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/10013
วันที่: 25 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยกเว้นภาษีตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 604) พ.ศ. 2559
ข้อกฎหมาย: พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 604) พ.ศ. 2559
ข้อหารือ           บริษัท บ. (บริษัทฯ) ได้หารือเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยกเว้นภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 604) พ.ศ. 2559ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 266) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเพื่อการลงทุนหรือการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออกหรือทำให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สินแต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม ตามมาตรา 65 ตรี (5) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 โดยมีข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า บริษัทฯ ได้จ่ายเงินเพื่อซื้อทรัพย์สินมาให้เช่าแบบลีสซิ่ง ซึ่งมีทั้งสัญญาเช่าดำเนินการ (Operating Lease) และสัญญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease) โดยได้ซื้อทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 3(1) - (4) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 604) พ.ศ. 2559 ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 266)ฯ ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และบริษัทฯ ได้มีการบันทึกทรัพย์สินที่ให้เช่าเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ และได้หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินตามมาตรา 65 ทวิ (2) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ จึงขอทราบว่า บริษัทฯ จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 604) พ.ศ. 2559 สำหรับรายจ่ายที่บริษัทฯ ได้จ่ายไปเพื่อซื้อทรัพย์สินมาให้เช่าแบบลีสซิ่งได้หรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย           กรณีตามข้อเท็จจริง บริษัทประกอบธุรกิจลีสซิ่งได้ซื้อทรัพย์สินตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 3(1) - (4) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 604) พ.ศ. 2559 มาเพื่อให้เช่าแบบลีสซิ่ง โดยมีการบันทึกทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อคำนวณค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินและเริ่มต้นหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินนั้นตามมาตรา 65 ทวิ (2) แห่งประมวลรัษฎากร ในระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 หากรายจ่ายที่บริษัทได้จ่ายไปเพื่อซื้อทรัพย์สินมาให้เช่าแบบลีสซิ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 604) พ.ศ. 2559 ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 266)ฯ ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 บริษัทย่อมใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 604) พ.ศ. 2559 ได้
เลขตู้: 79/40247

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020