เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/10169
วันที่: 30 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ข้อกฎหมาย: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ข้อหารือ           ภาษีเงินได้ กรณีสหกรณ์ฯ ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จะต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย หรือไม่
แนววินิจฉัย           สหกรณ์ฯ เป็นสหกรณ์ที่จัดตั้งเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 สหกรณ์ฯ จึงไม่เข้าลักษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินให้แก่สหกรณ์ฯ ไม่มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย แต่อย่างใด
เลขตู้: 79/40252

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020