เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0706/ก.00331
วันที่: 23 กรกฎาคม 2546
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ค่าตอบแทนของข้าราชการและบุคคลภายนอก
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(1)(2)
ข้อหารือ: มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนเงินทุนในการทำวิจัยต่าง ๆ จากแหล่งเงินภายนอกทั้งจากภาค
รัฐและภาคเอกชน โดยมีการจ่ายเงินสนับสนุนให้แก่มหาวิทยาลัยครั้งเดียว หรือหลายครั้งขึ้นอยู่กับ
โครงการวิจัยแต่ละโครงการ ซึ่งในการดำเนินการวิจัยจะมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคคลภายนอกและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานในโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยจึงขอทราบว่า การจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการวิจัยดังกล่าว ซึ่งอาจจ่ายครั้งเดียว หรือจ่ายเป็นงวด ๆ ให้แก่
ผู้รับที่เป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก หรือมีวิชาชีพอิสระ เช่น วิศวกร สถาปนิก
มหาวิทยาลัยถือว่าเป็นการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร ถูกต้อง
หรือไม่
แนววินิจฉัย: 1. กรณีข้าราชการของมหาวิทยาลัย ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนประจำจากมหาวิทยาลัย
อยู่แล้ว และได้รับเงินค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงานในโครงการวิจัยจากมหาวิทยาลัยอีก เงินค่าตอบแทน
จากการปฏิบัติงานในโครงการวิจัยดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นเงินได้อันเนื่องมาจากการจ้างแรงงาน ตาม
มาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร
2. กรณีมหาวิทยาลัยจ่ายเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในโครงการวิจัยให้แก่บุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย เข้าลักษณะเป็นเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใด ๆ ที่ได้ เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่
ทำหรือรับทำงานให้ ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 66/32577


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020