เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมกราคม พ.ศ. 2546

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการจ่าย
         เงินค่าก่อสร้าง
เลขที่หนังสือ : กค 0706/40 วันที่ : 3 มกราคม 2546
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการจ่ายเงินสนับสนุนค่า
         พลังงานไฟฟ้า
เลขที่หนังสือ : กค 0706/51 วันที่ : 6 มกราคม 2546
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีค่าตอบแทนภารจำยอม
เลขที่หนังสือ : กค 0706/52 วันที่ : 6 มกราคม 2546
4.
เรื่อง : ภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Bilateral Repo)
เลขที่หนังสือ : กค 0706/132 วันที่ : 8 มกราคม 2546
5.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีของดเงินเพิ่มจากการขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/293 วันที่ : 10 มกราคม 2546
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขอคืนเงินภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0706/519 วันที่ : 17 มกราคม 2546
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักค่าสึกหรอ และค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินเป็นกรณีพิเศษ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/520 วันที่ : 17 มกราคม 2546
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการให้บริการเพิ่มเติม ของธุรกิจ Freight Forwarding
เลขที่หนังสือ : กค 0706/521 วันที่ : 17 มกราคม 2546
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการเลิกกิจการ และชำระบัญชีของบริษัท
เลขที่หนังสือ : กค 0706/587 วันที่ : 20 มกราคม 2546
10.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีขอขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ เพื่อขอใช้สิทธิ
         ลดเงินเพิ่ม ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/588 วันที่ : 20 มกราคม 2546

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020