เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2546

หน้า :: 1 : 2
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายค่าที่ปรึกษาไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10725 วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2546
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายเงินค่าบริการออกไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10784 วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2546
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีเงินบริจาคให้แก่หน่วยงานของรัฐ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10836 วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2546
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการจัดสรรสิทธิ ในการซื้อหุ้นให้พนักงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10848 วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2546
5.
เรื่อง : หารือการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ประกอบการ ผู้จำหน่ายน้ำมันและกิจการโรงแรม
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10923 วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2546
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้ กรณีเงินสินบนและเงินรางวัล
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10924 วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2546
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
         ของผลตอบแทนให้แก่ผู้ฝากเงิน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10955 วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2546
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10957 วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2546
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการเสียภาษีเงินได้
เลขที่หนังสือ : กค 0706/11002 วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2546
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้การขายอสังหาริมทรัพย์
         ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยแห่งเดิม และต้องซื้ออสังหาริมทรัพย์แห่งใหม่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/11005 วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2546

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020