เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4 : 5
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีราคาขายห้องชุดให้กับลูกค้าเก่าที่ต้องนำมาคำนวณภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0706(08)/717 วันที่ : 25 มิถุนายน 2546
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีราคาที่ใช้ในการโอนทรัพย์สิน สำหรับการโอนกิจการบางส่วน
         ให้แก่บริษัทในเครือ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5027วันที่ : 2 มิถุนายน 2546
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, ภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
         ให้แก่โรงเรียนเอกชนและมหาวิทยาลัยเอกชน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5113 วันที่ : 3 มิถุนายน 2546
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้และอากรแสตมป์ กรณีอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5115 วันที่ : 3 มิถุนายน 2546
5.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5141 วันที่ : 4 มิถุนายน 2546
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีขอผ่อนผันการใช้รายงานการชำระค่าธรรมเนียม
         และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายระหว่างธนาคารผ่านระบบ Media Clearing ทางอิเล็กทรอนิกส์
         เป็นหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5202 วันที่ : 6 มิถุนายน 2546
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการใช้ทรัพย์สินร่วมกัน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5203 วันที่ : 6 มิถุนายน 2546
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีส่งออกสินค้าไปเก็บ
         ไว้ที่โกดังในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5353 วันที่ : 12 มิถุนายน 2546
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีรับจ้างทำรายงานการศึกษาโครงการสำรวจและออกแบบ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5355 วันที่ : 12 มิถุนายน 2546
10.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ
         ร่วมกันสำหรับ 2 กิจการ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5404 วันที่ : 12 มิถุนายน 2546

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020