เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2546

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการโอนกิจการของบริษัท ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4078 วันที่ : 1 พฤษภาคม 2546
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินซื้อ เครื่องจักรและอุปกรณ์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4105 วันที่ : 2 พฤษภาคม 2546
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักค่าลดหย่อนเงินบริจาค
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4107 วันที่ : 2 พฤษภาคม 2546
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีมูลค่าเพิ่ม  กรณีเงินได้จากการจ้างแรงงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4108 วันที่ : 2 พฤษภาคม 2546
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการคำนวณกำไรสุทธิและการเฉลี่ยภาษีซื้อ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4202 วันที่ : 7 พฤษภาคม 2546
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขอให้รับรอง การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแก่
         อาสาสมัครซึ่งเป็นนักบวชชาวต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4330 วันที่ : 12 พฤษภาคม 2546
7.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขอคืนภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4331 วันที่ : 12 พฤษภาคม 2546
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์กรณีการได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีอากร
         จากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4347 วันที่ : 13 พฤษภาคม 2546
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีผลขาดทุนจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4499 วันที่ : 19 พฤษภาคม 2546
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขอยกเว้นภาษีเงินได้
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4501 วันที่ : 19 พฤษภาคม 2546

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020