เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546

หน้า :: 1
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการรับโอน ลูกหนี้เงินกู้ยืม
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1187 วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2546
2.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1893 วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2546
3.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีชื่อของผู้ประกอบการในใบกำกับภาษีไม่ถูกต้อง
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.06)/พ./162 วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2546
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ ของธนาคารพาณิชย์
         ที่ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.03)/224 วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2546
5.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการเช่าห้องพัก
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./1706 วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2546

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020