เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนเมษายน พ.ศ. 2546

หน้า :: 1 : 2 : 3
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีค่าทดแทนจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3186 วันที่ : 1 เมษายน 2546
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงิน ค่าซื้อหุ้นสามัญ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3410 วันที่ : 9 เมษายน 2546
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ซื้อเป็นผู้นำเข้าสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3625 วันที่ : 18 เมษายน 2546
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีปลดหนี้ดอกเบี้ยค้างจ่ายจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3626 วันที่ : 18 เมษายน 2546
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการทำสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3628 วันที่ : 18 เมษายน 2546
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3630 วันที่ : 18 เมษายน 2546
7.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าหนังสือภาษาไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3631 วันที่ : 18 เมษายน 2546
8.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบกำกับภาษีเมื่อมีการโอนสิทธิการรับชำระค่าบริการ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3633 วันที่ : 18 เมษายน 2546
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเครดิตภาษีของเงินปันผล มาตรา 47 ทวิ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3634 วันที่ : 18 เมษายน 2546
10.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบกิจการขนส่งสินค้า
         ระหว่างประเทศ โดยเรือเดินทะเล
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3666 วันที่ : 21 เมษายน 2546

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020