เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมีนาคม พ.ศ. 2546

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4
1.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีรายรับจากการขายบัญชี ลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2057 วันที่ : 3 มีนาคม 2546
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายสินค้าให้กับห้างสรรพสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2151 วันที่ : 4 มีนาคม 2546
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการให้บริการบริหารสถานีลูกข่ายโทรคมนาคม
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2152 วันที่ : 4 มีนาคม 2546
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินค่าซื้อหุ้นสามัญ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2168 วันที่ : 4 มีนาคม 2546
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีสิทธิประโยชน์ในการสนับสนุน เครื่องคอมพิวเตอร์และ
         อุปกรณ์ให้แก่ภาครัฐ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2288 วันที่ : 7 มีนาคม 2546
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามสัญญาแลกเปลี่ยน (Swap)
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2404 วันที่ : 12 มีนาคม 2546
7.
เรื่อง : ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของสาขาพรรคการเมือง
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2405 วันที่ : 12 มีนาคม 2546
8.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขยายระยะเวลาลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2406 วันที่ : 12 มีนาคม 2546
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขอประกันการชำระภาษีเงินได้สำหรับค่าเช่าที่ได้รับล่วงหน้า
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2499 วันที่ : 14 มีนาคม 2546
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจ่ายค่าบริการให้แก่บริษัทต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2501 วันที่ : 14 มีนาคม 2546

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020