เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2546

หน้า :: 1 : 2 : 3
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายจ่ายค่าที่ปรึกษา
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6174 วันที่ : 2 กรกฎาคม 2546
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการขายอาคารชุด
เลขที่หนังสือ : กค 0811/6237 วันที่ : 3 กรกฎาคม 2546
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขอเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 71(1) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6264 วันที่ : 4 กรกฎาคม 2546
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการให้สิทธิพนักงานในการซื้อหุ้น
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6389 วันที่ : 9 กรกฎาคม 2546
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6536 วันที่ : 9 กรกฎาคม 2546
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเงินประกันค่าเสียหายตามคำสั่งศาล
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6727 วันที่ : 22 กรกฎาคม 2546
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้ และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีบริจาคเงิน ทรัพย์สินและสินค้าให้โรงเรียนนานาชาติ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6729 วันที่ : 22 กรกฎาคม 2546
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณียกทรัพย์ส่วนกลางให้กับนิติบุคคลอาคารชุด
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6734 วันที่ : 22 กรกฎาคม 2546
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6735 วันที่ : 22 กรกฎาคม 2546
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในส่วนราชการ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/7056 วันที่ : 24 กรกฎาคม 2546

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020