เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2546

หน้า :: 1 : 2
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจำหน่ายหนี้สูญ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/7440 วันที่ : 1 สิงหาคม 2546
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายค่าปรับตามสัญญา
เลขที่หนังสือ : กค 0706/7453 วันที่ : 1 สิงหาคม 2546
3.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขอแก้ไขแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/7442 วันที่ : 1 สิงหาคม 2546
4.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะ และการชำระค่าอากรแสตมป์
         จากการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมในอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/7443 วันที่ : 1 สิงหาคม 2546
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาพำนักระยะยาวในประเทศไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/7454 วันที่ : 1 สิงหาคม 2546
6.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการยกที่ดินให้วัด
เลขที่หนังสือ : กค 0811/7765 วันที่ : 11 สิงหาคม 2546
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการจ่ายค่าที่ปรึกษาภาษีอากร และการบัญชีภาษีอากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/7834 วันที่ : 14 สิงหาคม 2546
8.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการตามสัญญาจ้างแรงงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./7441 วันที่ : 1 สิงหาคม 2546
9.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำสินค้าออกไปแสดงและขายที่งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./7446 วันที่ : 1 สิงหาคม 2546
10.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./7446 วันที่ : 1 สิงหาคม 2546

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020