เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0706/พ./12554
วันที่: 16 ธันวาคม 2546
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำเข้าผลิตภัณฑ์ Azomite เพื่อเติมในอาหารสัตว์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81(1)(ง), มาตรา 81(2)(ก)
ข้อหารือ: บริษัทประกอบกิจการนำเข้าผลิตภัณฑ์ Azomite เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากดินภูเขาไฟ ซึ่งเป็นแร่
ธาตุที่ได้จากธรรมชาติใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารสัตว์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหารสัตว์
ปรับปรุงคุณภาพเนื้อสัตว์ เพิ่มความต้านทานโรค ช่วยลดอัตราการตายของลูกสัตว์ เพิ่มปริมาณน้ำนมและ
ช่วยให้น้ำนมมีไขมันสูงขึ้น การนำเข้าผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
แนววินิจฉัย: ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่เข้าลักษณะเป็นอาหารสัตว์ตามมาตรา 81(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร
และไม่เข้าลักษณะเป็นยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับสัตว์ เพื่อบำรุงรักษา ป้องกัน ทำลาย หรือกำจัดศัตรู
หรือโรคของสัตว์ตามมาตรา 81(1)(จ) แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตาม
มาตรา 81(2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 66/32747


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020