เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0706/พ./12205
วันที่: 4 ธันวาคม 2546
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีซื้อที่เกิดจากการประชุมสัมมนา
ข้อกฎหมาย: มาตรา 82/3
ข้อหารือ: หอการค้าฯ เป็นองค์การที่ไม่แสวงหาผลกำไร ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ.
2509 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้าอุตสาหกรรม การลงทุนและเศรษฐกิจทั่ว ๆ ไประหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ส่งเสริมสัมพันธ์ภาพและอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกหอการค้าฯ มี
รายได้จากการเก็บค่าสมาชิกแรกเข้า ค่าบำรุงสมาชิกรายเดือน ค่าส่งหนังสือที่จัดพิมพ์ไปต่างประเทศ
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าขายหนังสือและเงินบริจาค รายได้ดังกล่าวไม่รวมค่าขายหนังสือ
และเงินบริจาค หอการค้าฯ ได้นำไปเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ปกติในการดำเนินงานหอการค้าฯ จะจัดประชุม
สัมมนาของสมาชิก ณ ห้องประชุมของหอการค้าฯ โดยเชิญวิทยากรมาบรรยาย จัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการประชุม บริการน้ำชา กาแฟ และอาหารกลางวันแก่สมาชิกโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย กรณีมีสมาชิก
เข้าประชุมเป็นจำนวนมากหอการค้าฯ จะต้องใช้โรงแรมเป็นสถานที่ประชุมสัมมนา โรงแรมจะเรียกเก็บ
ค่าใช้บริการห้องประชุม ค่าน้ำชา กาแฟ และค่าอาหาร จึงขอทราบว่า
1. กรณีจัดประชุมสัมมนาสมาชิก ณ หอการค้าฯ ภาษีซื้อสำหรับค่าอาหารกลางวันที่สั่งมาจาก
ร้านอาหารเพื่อบริการสมาชิกในการประชุม หอการค้าฯ จะนำไปหักเป็นภาษีซื้อได้หรือไม่
2. กรณีจัดประชุมสัมมนาสมาชิกที่โรงแรม ภาษีซื้อสำหรับค่าห้องประชุม ค่าน้ำชา กาแฟ และ
ค่าอาหารที่โรงแรมเรียกเก็บ หอการค้าฯ จะนำไปหักเป็นภาษีซื้อได้หรือไม่ค่าตอบแทนวิทยากร ไม่ได้
จ่ายให้เป็นเงินสด แต่ได้มอบเป็นของขวัญเช่นบัตรกำนัลจากห้างสรรพสินค้า เน็คไท ไวน์ ค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวจะนำไปหักเป็นภาษีซื้อได้หรือไม่
แนววินิจฉัย: 1. หอการค้าฯ ให้ความรู้ ข่าวสารแก่สมาชิกโดยหอการค้าฯ ได้รับค่าตอบแทนในรูปของค่า
สมาชิกแรกเข้า ค่าบำรุง ค่าส่งหนังสือที่จัดพิมพ์ไปต่างประเทศ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าห้องประชุม เข้า
ลักษณะเป็นการให้บริการตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร อยู่ในบังคับต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2(1) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้นภาษีซื้อที่จ่ายไปในการจัดสัมมนาแก่
สมาชิก เข้าลักษณะเป็นภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการไม่ต้องห้ามนำมาหักใน
การคำนวณภาษีตามมาตรา 82/5(3) แห่งประมวลรัษฎากร หอการค้าฯ จึงนำภาษีซื้อไปหักใน
การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร
2. จ่ายบัตรกำนัลของห้างสรรพสินค้าเป็นค่าตอบแทนให้วิทยากร ถือได้ว่า จ่ายเงินสดตาม
จำนวนมูลค่าในบัตรกำนัล บัตรกำนัลจึงไม่เป็นสินค้าหรือบริการตามมาตรา 77/1(9) หรือ (10) แห่ง
ประมวลรัษฎากร จึงไม่มีภาษีซื้อที่หอการค้าฯ จะนำไปหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ซื้อเน็คไท ไวน์ เป็นค่าตอบแทนให้วิทยากร ภาษีซื้อสำหรับการซื้อเน็คไท ไวน์ เข้า
ลักษณะเป็นภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการ ไม่ต้องห้ามนำมาหักในการคำนวณภาษี ตาม
มาตรา 82/5(3) แห่งประมวลรัษฎากร หอการค้าฯ จึงนำภาษีซื้อไปหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 66/32743


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020