เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0706/12094
วันที่: 1 ธันวาคม 2546
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81(1)(ณ), มาตรา 81/3
ข้อหารือ: บริษัทฯ ได้ยื่นแบบ ภ.พ.30 มาตลอด โดยไม่มียอดขายภาษีขาย-ยอดซื้อภาษีซื้อ ตั้งแต่เริ่ม
ประกอบกิจการจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ยื่นคำร้องขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากเข้าใจผิดใน
ข้อกฎหมาย จึงได้ขอเข้าระบบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งกิจการประเภทให้บริการรถโดยสารประจำทาง
ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1)(ณ) แห่งประมวลรัษฎากรบริษัทฯ จะขอให้ยกเลิกการ
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของบริษัทฯ ได้หรือไม่
แนววินิจฉัย: บริษัทฯ ประกอบกิจการขนส่งภายในประเทศ โดยให้บริการรถเมล์ปรับอากาศกิจการดังกล่าว
เข้าลักษณะเป็นการให้บริการขนส่งในราชอาณาจักร ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา
81(1)(ณ) แห่งประมวลรัษฎากร และบริษัทฯ ไม่มีสิทธิแจ้งต่ออธิบดีกรมสรรพากรเพื่อขอจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มและเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81/3 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อบริษัทฯ ได้จดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มโดยสำคัญผิดในข้อกฎหมาย จึงถือว่าบริษัทมิได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
อธิบดีกรมสรรพากรจึงไม่มีอำนาจสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของบริษัทฯ ตามมาตรา
85/17 แห่งประมวลรัษฎากร จึงให้แจ้งสำนักงานสรรพากรพื้นที่ดำเนินการยกเลิกใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มให้บริษัทฯ
เลขตู้: 66/32737


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020