เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0706/12610
วันที่: 17 ธันวาคม 2546
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 ทวิ (2)
ข้อหารือ: บริษัท บ. จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย มีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง
31 ธันวาคม ของทุกปี ประกอบกิจการจัดหา นำเข้า ติดตั้ง ทดสอบ และบำรุงรักษางานอุปกรณ์เครือ
ข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยให้บริษัท ก. เช่าอุปกรณ์เครือข่ายเคลื่อนที่ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่
กำหนดไว้ในสัญญาเช่าและสัญญาเพื่อทำการปรับปรุง เปลี่ยนแทน ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การดำเนินงานสำหรับระบบ\เซลลูล่า\\ดิจิตอล\ บริษัทฯ ได้ตัดค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน
ประเภทระบบเครือข่าย อันได้แก่ ระบบสื่อสัญญาณและวงจรเชื่อมโยง ระบบสถานีเครือข่าย ระบบ
ชุมสาย ระบบโครงข่ายข้อมูลหลัก เครื่องมือทดสอบและอุปกรณ์วิเคราะห์ระบบวิทยุ และระบบการ
ให้บริการเสริม ที่เริ่มจัดซื้อและติดตั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ซึ่งทรัพย์สินเหล่านี้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ได้ในปี พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ให้บริษัท ก. เช่า ด้วยวิธีเส้นตรงโดยกำหนดอายุการใช้งาน
ทรัพย์สินเท่ากับอายุของสัญญาเช่า แต่บริษัทฯ พบว่าด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อายุ
การใช้งานจริงของทรัพย์สินจึงมีอายุการใช้งานน้อยกว่าอายุของสัญญามาก บริษัทฯ และ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเห็นว่าการคำนวณค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินโดยคิดจากอายุการใช้งาน
ซึ่งเป็นระยะเวลา 7 ปี โดยประมาณตามแนวทางที่ปฏิบัติกันทั่วไปสำหรับธุรกิจประเภทนี้ เป็นวิธีการที่จะ
ทำให้บริษัทฯ ได้ราคาทุนการให้บริการที่เหมาะสมกว่า และทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือและมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมากขึ้น นอกจากนี้ โดย
ลักษณะของทรัพย์สินในธุรกิจประเภทนี้จะมีการเสื่อมราคาอย่างรวดเร็วในปีแรก ๆ บริษัทฯ จึงมีความ
ประสงค์จะเปลี่ยนวิธีการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาจากวิธีเส้นตรงเป็นวิธียอดลดลงทวีคูณอนึ่ง บริษัทฯ
ได้หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินระบบเครือข่ายดังกล่าว ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2545 ไปแล้วด้วยวิธีเส้นตรง โดยคิดอายุการใช้งานตามอายุของสัญญา บริษัทฯ ประสงค์ที่
จะหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาตามมูลค่าสุทธิของทรัพย์สินที่เหลืออยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ
ทรัพย์สินที่ได้มาใหม่ด้วยวิธียอดลดลงทวีคูณ โดยคิดอายุการใช้งานที่ 7 ปี โดยเริ่มนับรอบระยะเวลาบัญชี
เริ่มต้น ณ วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2546 เป็นปีแรกของอายุการใช้งาน 7 ปี
แนววินิจฉัย: บริษัทได้เลือกวิธีการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินประเภทระบบเครือข่ายซึ่ง
เป็นทรัพย์สินที่ให้บริษัท ก. เช่าด้วยวิธีเส้นตรงโดยกำหนดอายุการใช้งานทรัพย์สินเท่ากับอายุสัญญาเช่า
แล้ว จึงไม่อนุมัติให้บริษัทเปลี่ยนวิธีการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาเป็นวิธียอดลดลงทวีคูณโดยคิดอายุ
การใช้งาน 7 ปี ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ แต่อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ ประสงค์จะคิด
ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินดังกล่าวด้วยวิธีเส้นตรง โดยลดอายุการใช้งานเหลือ 7 ปี ก็อนุมัติ
ให้กระทำได้ โดยเริ่มนับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้น ณ วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2547
เป็นปีแรกของอายุการใช้งาน 7 ปี
สำหรับทรัพย์สินที่ได้มาใหม่ บริษัทฯ มีสิทธิเลือกหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาด้วยวิธีการทาง
บัญชีที่รับรองทั่วไปได้ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยหักค่าสึกหรอ และ
ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที่ 145) พ.ศ. 2527
เลขตู้: 66/32751


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020