เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0706/12161
วันที่: 2 ธันวาคม 2546
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 ทวิ (9) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ. 2534)
ข้อหารือ: บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลิสซิ่ง เนื่องจากบริษัทฯ ประสงค์จะ
ดำเนินการแปลงสินทรัพย์ประเภทสิทธิเรียกร้องลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นหลักทรัพย์ภายใต้
พระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 เพื่อระดมเงินทุนใช้
ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะโอนสิทธิเรียกร้องในสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ ("สิทธิเรียกร้อง
ในมูลหนี้เช่าซื้อ") ให้แก่นิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Company : SPC) ที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชกำหนดฯ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ เข้าใจว่า การโอนสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้
เช่าซื้อให้แก่ SPC และการรับโอนสิทธิเรียกร้องกลับคืนมาจาก SPC ตามธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็น
หลักทรัพย์ในราคาสุทธิทางบัญชี (net book value) ทั้งสองกรณีดังกล่าวควรถือเป็นการโอนโดย
มีเหตุอันสมควรตามบทบัญญัติ แห่งมาตรา 65 ทวิ (4) แห่งประมวลรัษฎากร และในกรณีที่บริษัทฯ
รับโอนสิทธิเรียกร้องกลับคืนมาจาก SPC บริษัทฯ สามารถตัดผลขาดทุนซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการ
ติดตามทวงถามให้ผู้เช่าซื้อชำระหนี้ หากบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรา 65 ทวิ (9) แห่งประมวลรัษฎากร
ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้แล้ว ความเข้าใจของบริษัทฯ ถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย: 1. กรณีบริษัทฯ โอนสิทธิเรียกร้องให้แก่ SPC หรือรับโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวกลับคืนจาก
SPC ในส่วนที่เกี่ยวกับการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 หากการโอนดังกล่าวเป็นการโอนตามราคายุติธรรม (Fair
Value) หรือไม่ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี (Book Value) ของทรัพย์สินนั้น ถือว่าเป็นการโอนโดย
มีเหตุอันสมควรตามมาตรา 65 ทวิ (4) แห่งประมวลรัษฎากร
2. กรณีบริษัทฯ รับโอนสิทธิเรียกร้องกลับคืนมาจาก SPC และได้มีการติดตามทวงถามให้
ผู้เช่าซื้อชำระหนี้แล้วแต่ไม่ได้รับชำระหนี้ ในการจำหน่ายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้ของบริษัทฯ ให้ถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดตามมาตรา 65 ทวิ (9) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญ
จากบัญชีลูกหนี้
เลขตู้: 66/32741


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020