เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0706/10955
วันที่: 11 พฤศจิกายน 2546
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ของผลตอบแทนให้แก่ผู้ฝากเงิน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(4)(ก), มาตรา 50(2), คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528ฯ
ข้อหารือ: เนื่องจากธนาคารฯ ได้เปิดสาขาเพื่อให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม โดยการ
ดำเนินการของธนาคารฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ฝากเงินที่ต้องการผลตอบแทนในเงินฝาก ต้องให้ความ
ยินยอมต่อธนาคารฯ ในการที่จะนำเงินฝากของตนไปลงทุน และเมื่อการลงทุนดังกล่าวมีผลกำไร
ธนาคารฯ จะแบ่งผลกำไรให้กับผู้ฝากเงินรายนั้นในรูปเงินปันผล แต่หากการลงทุนนั้นขาดทุน ผู้ฝากเงิน
ต้องตกลงยินยอมให้ธนาคารฯ หักเงินฝากเฉลี่ยตามส่วนที่ขาดทุนนั้น (คำขอเปิดบัญชีหน้าที่ 10 วรรคท้าย)
สำหรับผู้ฝากเงินที่ไม่ตกลงยินยอมให้ธนาคารฯ นำเงินฝากไปลงทุน ผู้ฝากเงินรายนั้นจะไม่ได้รับผล
ตอบแทนในเงินฝากและต้องเสียค่าธรรมเนียมในการรักษาทรัพย์ให้กับธนาคารฯ ตามที่ธนาคารฯ กำหนด
(คำขอเปิดบัญชีหน้าที่ 2 ข้อ 4) ธนาคารฯ หารือว่า ธนาคารฯ จะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย สำหรับ
ผลตอบแทนที่ธนาคารฯ จะจ่ายให้ผู้ฝากเงินที่ตกลงยินยอมให้ธนาคารฯ นำเงินฝากไปลงทุนในอัตรา
เท่าใด ทั้งกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
แนววินิจฉัย: 1. ผลตอบแทนที่ผู้ฝากเงินได้จากการนำเงินมาฝากกับธนาคารฯ เข้าลักษณะเป็น
เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
2. ดังนั้น เมื่อธนาคารฯ จ่ายเงินได้ให้กับผู้ฝากเงินดังกล่าว ธนาคารฯ มีหน้าที่ในการหัก
ภาษี ณ ที่จ่าย ดังนี้
2.1 กรณีผู้ฝากเงินเป็นผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ธนาคารฯ มีหน้าที่ต้อง
หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15.0 ของเงินที่จ่าย ตามมาตรา 50(2) แห่ง
ประมวลรัษฎากร
2.2 กรณีผู้ฝากเงินเป็นผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล แยกพิจารณาได้ ดังนี้
(ก) กรณีผู้ฝากเงินเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการใน
ประเทศไทยนอกจากที่ระบุใน (ข) แต่ไม่รวมถึงธนาคารตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิชย์ และบริษัท
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และบริษัท
บริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ ธนาคารฯ มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณ
หักไว้ในอัตราร้อยละ 1.0
(ข) กรณีผู้ฝากเงินเป็นมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้แต่ไม่รวมถึง
มูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ธนาคารฯ มี
หน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 10.0 ตามข้อ 4 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่
ท.ป.4/2528 ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528
เลขตู้: 66/32711


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020