เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0706/10924
วันที่: 11 พฤศจิกายน 2546
เรื่อง: ภาษีเงินได้ กรณีเงินสินบนและเงินรางวัล
ข้อกฎหมาย: มาตรา 42(11)
ข้อหารือ: ส่วนราชการได้จ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่าย
เงินสินบนและเงินรางวัลในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามฯ โดยจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลให้แก่ผู้แจ้งความนำจับ เจ้าพนักงานผู้ทำการสืบสวนหรือ
จับ และพนักงานสอบสวน ในคดีความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และมีการดำเนินการเกี่ยวกับ
ทรัพย์สิน หรือแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน เพื่อให้การดำเนินการงานด้าน
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำนักงานฯ จึงหารือว่า
1. เงินสินบนและเงินรางวัลได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา
42 (11) ถูกต้องหรือไม่
2. มีกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศของกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้องกับการจ่าย
เงินสินบนและเงินรางวัลนอกจากประมวลรัษฎากรอีกหรือไม่
3. กรมสรรพากรได้กำหนดวิธีการเกี่ยวกับการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลไว้อย่างใด
หรือไม่
แนววินิจฉัย: เงินสินบนและเงินรางวัลที่สำนักงานฯ จ่ายให้ผู้แจ้งความนำจับหรือเจ้าพนักงานผู้ทำการ
สืบสวนหรือจับ หรือพนักงานสอบสวน ในคดีความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินเข้าลักษณะเป็นเงิน
สินบนรางวัลที่ทางราชการจ่ายให้เพื่อประโยชน์ในการปราบปรามการกระทำความผิด เงินได้ดังกล่าวจึง
ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 42 (11) แห่งประมวลรัษฎากร และ
นอกจากกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตรา 42 (11) แห่งประมวลรัษฎากร กรมสรรพากรก็มิได้กำหนดระเบียบ
หลักเกณฑ์ หรือวิธีการใดเพื่อใช้บังคับในกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด
เลขตู้: 66/32710


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020