เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/10836
วันที่: 7 พฤศจิกายน 2546
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเงินบริจาคให้แก่หน่วยงานของรัฐ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 47(7)(ข)
ข้อหารือ: สำนักงานฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานฯ พ.ศ.2543 ได้
ดำเนินการจัดทำหนังสือ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2546 โดยหนังสือดังกล่าวมี
เนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในสาขาต่าง ๆ
สำนักงานฯ จะจัดพิมพ์หนังสือ จำนวน 10,000 เล่ม โดยจะนำขึ้นทูลเกล้าถวายฯจำนวน
3,000 เล่ม เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ สำหรับจำนวนที่เหลือจะดำเนินการจำหน่าย
และนำเงินรายได้ทั้งหมดทูลเกล้าฯ ถวายในโอกาสต่อไป จึงหารือว่า การที่บุคคลและนิติบุคคลบริจาค
เงินให้กับสำนักงานฯ เพื่อสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือครั้งนี้จะได้รับยกเว้นภาษีหรือสามารถนำมา
หักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อ
คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ หรือไม่ ประการใด
แนววินิจฉัย: สำนักงานฯ เป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานของรัฐ ไม่เข้าลักษณะเป็นองค์การ หรือสถาน
สาธารณกุศล ตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
ภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา
ตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3(4)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่
254) พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2535 ดังนั้น
1. กรณีบุคคลธรรมดาบริจาคเงินให้แก่สำนักงานฯ บุคคลธรรมดาที่บริจาคเงินนั้น ไม่มีสิทธิที่
จะนำใบเสร็จรับเงินที่สำนักงานฯ ออกให้ มาใช้เป็นหลักฐานในการนำมาหักลดหย่อนภาษีได้เพราะไม่ใช่
การบริจาคเงินให้แก่องค์การ หรือสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร
ประกอบกับข้อ 2 แห่งประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มฯ ดังกล่าว
ข้างต้น
2. กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลบริจาคเงินให้แก่สำนักงานฯ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าว ไม่มีสิทธินำเงินบริจาคมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ
เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เพราะมิใช่การบริจาคเพื่อการกุศลสาธารณะตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่ง
ประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 66/32703

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020