เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0706/10923
วันที่: 11 พฤศจิกายน 2546
เรื่อง: หารือการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ประกอบการผู้จำหน่ายน้ำมันและกิจการโรงแรม
ข้อกฎหมาย: มาตรา 10
ข้อหารือ: องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ แจ้งว่า ได้ออกข้อบัญญัติจัดเก็บภาษีบำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ จากผู้ประกอบการผู้จำหน่ายน้ำมันและกิจการโรงแรม เนื่องจาก
ผู้ประกอบการผู้จำหน่ายน้ำมันและกิจการโรงแรมได้ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีบำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ไม่ตรงตามความเป็นจริง บางรายพยายามหลีกเลี่ยงไม่ชำระภาษี และ
ไม่ยื่นแบบชำระภาษี จึงขอความร่วมมือจากกรมสรรพากรให้รายละเอียดข้อมูลการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มใน
แต่ละเดือนภาษีของผู้ประกอบการดังกล่าว เพื่อที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ จะได้ดำเนินการจัดเก็บ
ภาษีจากผู้ประกอบการ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ว่าด้วยการเก็บภาษีบำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2542 ต่อไป
แนววินิจฉัย: กรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ขอให้กรมสรรพากรแจ้งรายละเอียดข้อมูลการ
ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มในแต่ละเดือนภาษีของผู้ประกอบการผู้จำหน่ายน้ำมันและกิจการโรงแรมนั้น การแจ้ง
ข้อมูลดังกล่าวทำให้ทราบถึงกิจการของผู้ประกอบกิจการแต่ละรายได้ จึงเข้าลักษณะเป็นการเปิดเผย
กิจการของผู้เสียภาษีอากรหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง จึงต้องห้ามมิให้เจ้าพนักงานเปิดเผยเว้นแต่จะมีอำนาจ
กระทำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 10 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 66/32709


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020