เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0706/11002
วันที่: 13 พฤศจิกายน 2546
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการเสียภาษีเงินได้
ข้อกฎหมาย: พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2500
ข้อหารือ: กรณีบริษัท ม. มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ต่างประเทศประกอบกิจการให้บริการขนส่งสินค้าและ
คนโดยสารระหว่างประเทศทางอากาศยาน บริษัทฯ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามแบบ
ภ.ง.ด.52 เป็นประจำทุกรอบระยะเวลาบัญชี โดยแสดงรายได้จากการประกอบกิจการขนส่งระหว่าง
ประเทศโดยอากาศยาน แต่ไม่มีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยแจ้งในแบบแสดงรายการว่า บริษัทฯ ได้
รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2500 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 139)
พ.ศ. 2526 ถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย: บริษัทฯ ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศประกอบกิจการขนส่งผ่านประเทศต่างๆ รวมทั้ง
ประเทศไทยมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 67 แห่งประมวลรัษฎากร แต่เนื่องจาก
ประเทศที่บริษัท A ตั้งอยู่นั้นได้ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้จากการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ
ให้แก่บริษัทสายการบิน B ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลไทยที่ประกอบกิจการขนส่งระหว่างประเทศไว้
ก่อน พ.ศ. 2527 บริษัทฯ จึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการประกอบกิจการขนส่งระหว่าง
ประเทศ ทั้งนี้ ตามมาตรา 5 จัตวา แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2500 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 139) พ.ศ. 2526
เลขตู้: 66/32715


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020