เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0706/10784
วันที่: 7 พฤศจิกายน 2546
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายเงินค่าบริการออกไปต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 39
ข้อหารือ: บริษัทฯ จะต้องจ่ายโอนเงินเป็นค่าสมัครให้กับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB)
โดย FIVB เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดทำข่าวสาร หนังสือคู่มือ และส่งข่าวประชาสัมพันธ์การจัดการ
แข่งขันไปยังสำนักข่าวระหว่างประเทศทั่วโลกรวมทั้งรับสมัครนักกีฬาจากประเทศต่าง ๆ แทนบริษัทฯ
บริษัทฯ จึงหารือว่า เมื่อบริษัทฯ โอนเงินค่าสมัครไปให้กับ FIVB บริษัทฯ จะต้องมีการหัก
และนำส่งภาษีหรือไม่
แนววินิจฉัย: 1. สมาคมวอลเลย์บอลนานาชาติ (The Federation International de
Volleyball(FIVB)) มีสถานะเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ จึงอยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร
2. เงินค่าสมัคร (Entry Fee) เข้าลักษณะเป็น "กำไรจากธุรกิจ" ตามข้อ 7 แห่ง
อนุสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยและสมาพันธ์รัฐสวิส เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับ
ภาษีเก็บจากเงินได้ เมื่อ FIVB มิได้มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย FIVB จึงไม่มีหน้าที่ต้อง
เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินได้ดังกล่าวออกไปจึงไม่ต้องหักและนำส่งภาษีแต่
อย่างใด ทั้งนี้ ตามข้อ 5 และข้อ 7 แห่งอนุสัญญาฯ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2505
เลขตู้: 66/32702


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020