เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0706/10725
วันที่: 5 พฤศจิกายน 2546
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายค่าที่ปรึกษาไปต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 76 ทวิ มาตรา 70 มาตรา 83/6(2)
ข้อหารือ: ส่วนราชการได้ดำเนินการจัดสร้างสวนสัตว์กลางคืนโครงการเชียงใหม่ ซาฟารี ไนท์ จังหวัด
เชียงใหม่ ได้ทำสัญญาจ้างบริษัท B เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของเกาะบริติช เวอร์จิน มีสำนักงานอยู่ที่
ประเทศสิงคโปร์ ไม่มีสถานประกอบกิจการในประเทศไทยให้จัดทำแผนแม่บทของโครงการเป็นเงิน
จำนวน 19,908,570 บาท (รวมค่าภาษี) ในการดำเนินงานจัดทำแผนแม่บท บริษัทฯ จะส่งพนักงาน
เข้ามาเก็บข้อมูลเพื่อนำกลับไปจัดทำรายงาน ส่งมายังส่วนราชการ โดยรายงานแผนแม่บทดังกล่าว ได้
นำไปใช้เป็นข้อมูลให้บริษัทที่ปรึกษาภายในประเทศจัดทำแบบรายละเอียด แบบแปลนและแผนบริเวณสิ่ง
ก่อสร้างสวนสัตว์กลางคืน จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอทราบว่า การจ้างบริษัทฯ ต่างประเทศตามสัญญาจ้าง
ดังกล่าวจะมีภาระการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
แนววินิจฉัย: 1. ตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาบริษัท B. ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของเกาะบริติช เวอร์จิน มี
สำนักงานตั้งอยู่ประเทศสิงคโปร์ ไม่มีสถานประกอบกิจการในประเทศไทย เพื่อปฏิบัติงานจัดทำแผนแม่บท
การจัดตั้งสวนสัตว์กลางคืนโครงการเชียงใหม่ ซาฟารี ไนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจำนวนเงิน
19,908,570 บาท (รวมภาษี) เนื่องจากสัญญาที่กรมอุทยานฯ ทำกับบริษัทฯ เป็นสัญญาจ้างทำของ
การปฏิบัติงานส่วนใหญ่จะเป็นการกระทำในต่างประเทศทั้งหมด แล้วส่งรายงานแผนงานมาให้
ส่วนราชการในประเทศไทย ตามสัญญาบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาในประเทศไทย เพื่อเก็บข้อมูลเป็น
ระยะเวลา 6 วัน กรณียังไม่ถือว่า บริษัทฯ มีลูกจ้างหรือผู้ทำการแทน หรือผู้ทำการติดต่อในการ
ประกอบกิจการในประเทศไทย ซึ่งเป็นเหตุให้ได้รับเงินได้หรือผลกำไรในประเทศไทยตามมาตรา 76
ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร แต่เนื่องจากค่าตอบแทนการจัดทำแผนแม่บทการจัดตั้งสวนสัตว์กลางคืนตาม
สัญญาดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นเงินได้เนื่องจากการรับทำงานให้เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา
40(2) แห่งประมวลรัษฎากร ส่วนราชการผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่ต้องหักภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่จ่ายใน
อัตราร้อยละ 15 ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
2. ส่วนราชการ ได้ว่าจ้างให้บริษัทในต่างประเทศจัดทำแผนแม่บทการจัดตั้งสวนสัตว์กลางคืน
เพื่อจะได้นำแผนแม่บทดังกล่าว ใช้เป็นข้อมูลให้บริษัทที่ปรึกษาภายในประเทศจัดทำแบบรายละเอียด และ
แบบแปลนการจัดตั้งสวนสัตว์กลางคืนโครงการเชียงใหม่ ซาฟารีไนท์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยบริษัทฯ จะ
จัดทำแผนแม่บทในประเทศสิงคโปร์ และส่งรายงานแผนแม่บทเข้ามาให้ส่วนราชการในประเทศไทย กรณี
เข้าลักษณะเป็นการให้บริการที่ทำในต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร เมื่อ
ส่วนราชการจ่ายค่าจ้างให้แก่บริษัทฯ ในต่างประเทศ ส่วนราชการจึงมีหน้าที่ต้องนำส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม
ในอัตราร้อยละ 7.0 ตามมาตรา 83/6(2) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 66/32699


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020