เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/7443
วันที่: 1 สิงหาคม 2546
เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะ และการชำระค่าอากรแสตมป์ จากการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในอสังหาริมทรัพย์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 3 อัฏฐ
ข้อหารือ: นาย ว. ได้ทำสัญญา ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2543 ขายที่ดินไม่มีสิ่งปลูกสร้างซึ่งได้มาโดยการ
ซื้อเกิน 10 ปี จำนวน 3 แปลง ราคาทุนทรัพย์ 250,000 บาท ราคาประเมิน 492,000 บาท ในการ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเจ้าหน้าที่กรมที่ดินได้เรียกเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจำนวน 12,300
บาท ภาษีธุรกิจเฉพาะและรายได้ส่วนท้องถิ่น จำนวน 16,236 บาท โดยยกเว้นค่าอากรแสตมป์ นาย ว.
เห็นว่า การขายที่ดินดังกล่าวไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ จึงได้ยื่นคำร้องขอคืน
ภาษีธุรกิจเฉพาะต่อสำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ (เดิม) เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ทราบว่าต้องชำระค่า
อากรแสตมป์ก่อน จึงจะคืนภาษีธุรกิจเฉพาะให้ได้ นาย ว. จึงขอทราบว่า
1. การชำระค่าอากรแสตมป์ จะต้องชำระที่สำนักงานที่ดินที่รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
หรือสำนักงานสรรพากรเขตที่ นาย ว. มีภูมิลำเนาอยู่ หรือสถานที่อื่นใด และจะต้องปฏิบัติอย่างไร
เจ้าหน้าที่จึงจะยอมรับชำระ
2. การชำระค่าอากรแสตมป์ไม่ควรต้องเสียเงินเพิ่มอากรถูกต้องหรือไม่ เพราะได้ชำระ
ภาษีธุรกิจเฉพาะก่อนได้รับคืนภาษีธุรกิจเฉพาะ หากต้องเสียเงินเพิ่ม ขออนุมัติให้ขยายเวลาการชำระค่า
อากรแสตมป์ตามมาตรา 3 อัฏฐ แห่งประมวลรัษฎากรให้ด้วย
แนววินิจฉัย: กรณี นาย ว. เข้าใจว่าการขายที่ดินไม่มีสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ จึง
ได้เสียภาษีธุรกิจเฉพาะไว้แล้ว ใบรับสำหรับจำนวนเงินที่ผู้รับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจึงได้รับยกเว้นค่า
อากรแสตมป์ ตามลักษณะแห่งตราสาร 28. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ต่อมาปรากฏว่าการขายที่ดินไม่มี
สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวไม่เข้าลักษณะที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ จึงทำให้ นาย ว. มีหน้าที่ต้องชำระค่า
อากรแสตมป์ การที่ นาย ว. ไม่ได้ชำระค่าอากรแสตมป์ขณะที่มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ถือว่า
นาย ว. ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่การผิดพลาดดังกล่าวเกิดขึ้นโดยไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงการชำระ
ค่าอากรแสตมป์ จึงอนุมัติให้ขยายกำหนดเวลาชำระค่าอากรแสตมป์เป็นตัวเงินให้ นาย ว. ตามมาตรา
3 อัฏฐ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร โดยให้ไปชำระอากรแสตมป์ ภายใน 15 วัน นับแต่ นาย ว.
ได้รับหนังสือแจ้งการอนุมัติให้ขยายกำหนดเวลาการชำระค่าอากรแสตมป์เป็นตัวเงินจากสำนักงาน
สรรพากรภาคและไม่ต้องชำระเงินเพิ่มอากรแต่อย่างใด ตามมาตรา 113 และมาตรา 116 แห่ง
ประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 66/32592


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020