เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/7442
วันที่: 1 สิงหาคม 2546
เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขอแก้ไขแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 27 ตรี (1)
ข้อหารือ: กรณี นาย ว. ได้ขายที่ดิน น.ส.3 ก ต่อมา นาย ว. ได้รับแจ้งจากสำนักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานครว่า การขายที่ดินดังกล่าวต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ เนื่องจากถือครองไม่ถึง 5 ปี นาย
ว. จึงได้ไปชำระภาษีธุรกิจเฉพาะพร้อมด้วยเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม โดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก
แบบแสดงรายการให้ ในภายหลังทราบว่าแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะฉบับดังกล่าวระบุ เดือนภาษี
ถูกต้อง แต่เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผิดพลาด ทำให้ใบเสร็จรับเงินแสดงรายรับจากเดือนภาษีมิถุนายนเป็น
เดือนภาษีสิงหาคม เจ้าหน้าที่จึงแนะนำให้ นาย ว. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะชำระ
ภาษีธุรกิจเฉพาะพร้อมเบี้ยปรับ และเงินเพิ่มอีกครั้ง แต่เมื่อ นาย ว.ไปยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีที่ชำระ
ไว้ผิดเดือนภาษีในครั้งแรกเจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่าหมดอายุความขอคืนภาษีแล้ว ทำให้นาย ว. เสียภาษี
ซ้ำซ้อนกัน 2 ครั้ง ดังนั้น จึงขอให้กรมสรรพากรพิจารณาอนุมัติให้แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะที่ได้
ยื่นครั้งแรกถูกต้องแล้ว
แนววินิจฉัย: นาย ว. มีรายรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์และ นาย ว. ได้ยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) โดยคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะและชำระภาษี พร้อมด้วยเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
เพียงแต่เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับชำระเงินผิดพลาด จึงถือได้ว่าแบบ ภ.ธ.40 ที่ นาย ว. ยื่น เป็นการ
ชำระภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายที่ดินดังกล่าวไว้แล้ว โดยให้เจ้าพนักงานแก้ไขเดือนภาษีใน
ใบเสร็จรับเงินพร้อมกับลงลายมือชื่อกำกับไว้ให้ถูกต้องและหมายเหตุไว้พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำกับทั้ง
เจ้าพนักงานและผู้ชำระภาษี สำหรับแบบ ภ.ธ.40 ที่ นาย ว. ยื่นไว้ครั้งหลัง นาย ว. มีสิทธิยื่นคำร้อง
ตามแบบ ค.10 ขอคืนภาษีภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ได้ยื่นแบบ ภ.ธ.40 ทั้งนี้ ตามมาตรา 27 ตรี (1)
แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 66/32591


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020