เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ./8154
วันที่: 25 สิงหาคม 2546
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ข้อกฎหมาย: มาตรา 85/8
ข้อหารือ: นาย ว. ประกอบกิจการขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.01) ที่สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ 3 (เดิม) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2534
ต่อมา นาย ว. ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.01) ณ สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ เมื่อ
วันที่ 28 มีนาคม 2545 และได้ยื่นแบบ ภ.พ.09 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2545 ขอเลิกประกอบกิจการที่
สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ 3 (เดิม) เนื่องจากสถานประกอบการเดิมหมดสัญญาต้องย้ายออกก่อนต้นปี
2545 โดยไม่ทราบว่าสามารถยื่นแบบ ภ.พ.09 แจ้งย้ายสถานประกอบการได้ ซึ่งสำนักงานภาษี
สรรพากรพื้นที่ 3 (เดิม) ได้พิจารณาอนุมัติให้ นาย ว. เลิกประกอบกิจการได้และได้มีคำสั่งขีดชื่อ
ออกจากทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2545 สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ 10
(เดิม) จึงไม่สามารถบันทึกข้อมูลแบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ครั้งที่ 2) ได้ จึงเสนอเรื่องมา
เพื่อพิจารณา
แนววินิจฉัย: 1. นาย ว. ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.01) ณ สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ 3
(เดิม) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2534 และมีความประสงค์จะย้ายสถานประกอบการไปที่สำนักงานภาษี
สรรพากรพื้นที่ 10 (เดิม) นาย ว. จะต้องแจ้งย้ายสถานประกอบการ ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ก่อนวันย้ายสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 15 วัน ตามมาตรา 85/8 แห่ง
ประมวลรัษฎากร
2. นาย ว. สำคัญผิดไปยื่นแบบ ภ.พ. 01 เพื่อขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับ
สถานประกอบการแห่งใหม่ ณ สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ 10 (เดิม) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2545
ก่อนที่จะแจ้งเลิกกิจการที่สถานประกอบการเดิม ซึ่งสำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ 10 (เดิม) ได้รับ
จดทะเบียนไว้ จึงถือว่าได้มีการแจ้งเปิดสถานประกอบการแห่งใหม่แล้ว และ นาย ว. ได้ยื่นแบบ
ภ.พ.30 ณ สำนักงานสรรพากรที่สถานประกอบการแห่งใหม่ตั้งอยู่ในฐานะผู้ประกอบการจดทะเบียนมา
โดยตลอดตั้งแต่เดือนภาษีมีนาคม 2545 จนถึงปัจจุบันจึงเห็นได้ว่า นาย ว. มีเจตนาที่จะประกอบกิจการ
อยู่ต่อไป มิได้มีเจตนาที่จะเลิกประกอบกิจการ
ดังนั้น การที่ระบบการบันทึกข้อมูลของกรมสรรพากรได้ปิดฐานข้อมูลของ นาย ว.เนื่องจาก
การแจ้งเลิกสถานประกอบการ ณ สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ 3 (เดิม) เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2545
และได้มีการถอนการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ สถานประกอบการเดิม มิได้ทำให้สถานะการเป็น
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของ นาย ว. ณ สถานประกอบการแห่งใหม่ถูกยกเลิกไป นาย ว.
จึงยังคงมีสิทธิและหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่เช่นเดิม ไม่มี
กรณีที่จะต้องอนุมัติให้ นาย ว. เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มย้อนหลัง จึงขอให้สำนักงาน
สรรพากรภาคแจ้งสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ดำเนินการแก้ไขทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของ นาย ว.ให้ถูกต้องต่อไป
เลขตู้: 66/32637


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020