เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ./7637
วันที่: 7 สิงหาคม 2546
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดพิมพ์ชื่อผู้ประกอบการอื่นในใบกำกับภาษี
ข้อกฎหมาย: มาตรา 86/4
ข้อหารือ: บริษัท ท. แจ้งว่า บริษัท A ซึ่งเป็นคู่สัญญาตามสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนกับ บริษัท ท.
ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงแบบของใบแจ้งค่าใช้บริการ และใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีโดยการระบุชื่อ
ของ บริษัท A ข้อความว่า "บมจ. A" เพิ่มเติมจากรูปแบบที่กำหนด ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิของ
บริษัท ท. เนื่องจากตามสัญญาร่วมการงานฯ บริษัท ท. เป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการเรียกเก็บเงิน
ค่าบริการและเงินอื่น ๆ จากการให้บริการ โดย บริษัท A มีหน้าที่ตามสัญญาร่วมการงานฯ ในการจัด
สร้างระบบการจัดเก็บเงินตลอดจนจัดทำใบแจ้งค่าใช้บริการและจัดทำระบบรับชำระเงินให้สามารถออก
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีตามรูปแบบที่กำหนดโดยใช้กระดาษของ บริษัท ท. การที่ บริษัท ท. ได้
มอบหมายให้ บริษัท A ทำหน้าที่เก็บเงินค่าใช้บริการและเงินอื่นใดตามสัญญาเป็นเพียงการมอบหมายให้
บริษัท A รับชำระเงินแทนในนามของ บริษัท ท. เท่านั้น บริษัท ท. มิได้มีการแต่งตั้งให้ บริษัท A เป็น
ตัวแทนในการรับชำระเงินค่าบริการตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรกำหนดไว้แต่อย่างใด บริษัท ท. จึง
ขอหารือว่า การที่ บริษัท A ทำการจัดพิมพ์ชื่อของ บริษัท A เพิ่มเติมในใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
ของ บริษัท ท. ตามข้อเท็จจริงข้างต้นจะถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามประมวลรัษฎากรหรือไม่
อย่างไร
แนววินิจฉัย: กรณี บริษัท A ซึ่งเป็นคู่สัญญาตามสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนขยายบริการกับ บริษัท ท.
โดย บริษัท A มีหน้าที่ตามสัญญาในการจัดทำระบบการรับชำระเงินให้สามารถออกใบเสร็จรับเงิน/
ใบกำกับภาษีตามรูปแบบที่ บริษัท ท. กำหนดโดยใช้กระดาษของ บริษัท ท. นั้น เนื่องจาก
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีของ บริษัท ท. ที่ บริษัท A จัดพิมพ์มีรายการครบถ้วนตามมาตรา 86/4
แห่งประมวลรัษฎากร การที่บริษัท A พิมพ์ข้อความเพิ่มเติมว่า "บมจ. A" ลงในใบเสร็จรับเงิน/
ใบกำกับภาษีตามตัวอย่างที่ บริษัท ท. ส่งไปเพื่อประกอบการพิจารณา บริษัท A สามารถกระทำได้
เนื่องจากเป็นการเพิ่มเติมข้อความมากกว่าที่กฎหมายกำหนด กรณีไม่ถือเป็นสาระสำคัญและไม่ทำให้
สำคัญผิดในตัวนิติบุคคล การกระทำดังกล่าวจึงไม่ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามประมวลรัษฎากรแต่
อย่างใด
เลขตู้: 66/32616


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020