เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ./7551
วันที่: 5 สิงหาคม 2546
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ข้อกฎหมาย: มาตรา 85/10(1), มาตรา 77/2, มาตรา 85
ข้อหารือ: 1. บริษัทฯ ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อวันที่ 23 กันยายน 254 5 ตามแบบ ภ.พ.01
โดยระบุว่าประกอบกิจการให้บริการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกสถานศึกษา
2. บริษัทฯ ยื่นคำร้องขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2545 โดย
ชี้แจงว่าบริษัทฯ รับจ้างสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพียงแห่ง
เดียวเพื่อดำเนินการประเมินสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ โดยทำสัญญา 2 ฉบับ ดังนี้
2.1 สัญญาฉบับแรก ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2545 ค่าจ้างเหมาจำนวน 750,000 บาท รับ
ล่วงหน้า 30% เป็นเงินจำนวน 225,000 บาท ส่วนที่เหลือแบ่งเป็น 2 งวด
2.2 สัญญาฉบับที่ 2 ลงวันที่ 23 กันยายน 2545 ค่าจ้างเหมาจำนวน 750,000 บาท
รับล่วงหน้า 30% เป็นเงินจำนวน 225,000 บาท ส่วนที่เหลือแบ่งเป็น 2 งวด
โดยสัญญาทั้งสองฉบับกำหนดจ่ายเงินงวดที่ 2 และ 3 เมื่อผ่านการประเมินจาก
คณะกรรมการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
บริษัทฯ เข้าใจว่า เมื่อเกิดรายรับตามสัญญาแล้วจะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยไม่
ทราบว่าหากมูลค่าของฐานภาษีในปีนั้นไม่เกิน 1,200,000 บาท บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใด ดังนั้น บริษัทฯ จึงยื่นคำร้องดังกล่าวเพื่อขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ก่อน
จนกว่าจะมีรายรับถึงเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะดำเนินการจดทะเบียนให้ถูกต้องต่อไป
3. บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2546
ชี้แจงว่า บริษัทฯ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยเข้าใจผิดว่าต้องใช้เกณฑ์สิทธิในการคำนวณมูลค่าของ
ฐานภาษี ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ ทำสัญญาให้บริการซึ่งมีมูลค่าตามสัญญาเกินกว่า 1,200,000 บาท บริษัทฯ
จึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และเมื่อทราบในภายหลังว่าบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ จึงยื่นคำร้องเพื่อขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
แนววินิจฉัย: บริษัทฯ ประกอบกิจการให้บริการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกสถานศึกษาอยู่ในบังคับต้อง
เสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร โดยบริษัทฯ มีสิทธิยื่นคำขอจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนวันเริ่มประกอบกิจการตามมาตรา 85 แห่งประมวลรัษฎากร หรือต้องยื่นคำขอ
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีมูลค่าของฐานภาษีเกิน 1,200,000 บาทต่อปี ตาม
มาตรา 85/1(1)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับมาตรา 4 ของพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่
354) พ.ศ.2542 เมื่อบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทฯ
จะขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ต่อเมื่อมีมูลค่าของฐานภาษีต่ำกว่ามูลค่าของฐานภาษีของ
กิจการขนาดย่อม (1,200,000 บาทต่อปี) เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามปีก่อนการขอถอนทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 85/10(1) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ มีมูลค่าของฐานภาษีต่ำ
กว่า 1,200,000 บาทต่อปีเป็นเวลาติดต่อกันน้อยกว่า 3 ปี กรมสรรพากรจึงไม่อาจเพิกถอนการ
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ตามที่ขอได้
เลขตู้: 66/32610

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020