เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ./7446
วันที่: 1 สิงหาคม 2546
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81/3(1), มาตรา 81/1(ก)(จ), มาตรา 89(4)
ข้อหารือ: บริษัท ซ. ประกอบกิจการขายส่งยากำจัดศัตรูพืช และเมล็ดพันธุ์พืช ซึ่งได้รับ
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1)(ก) และมาตรา 81(1)(จ) แห่งประมวลรัษฎากร และส่งออก
เมล็ดพืช บริษัทฯ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบุประเภทส่งออกและขายส่งเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม
2540 คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อในแต่ละเดือนภาษี บริษัทฯ ได้ยื่นแบบ ภ.พ.30 มา
โดยตลอดแสดงยอดขายส่วนใหญ่เป็นยอดขายที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตั้งแต่เดือนมกราคม 2544
ถึงเดือนกันยายน 2544 บริษัทฯ มีการส่งออกเมล็ดพันธุ์พืชไปต่างประเทศ จำนวน 541,745.32 บาท
ซึ่งต่ำกว่ามูลค่าของฐานภาษีขั้นต่ำ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เลิกกิจการส่งออกเมล็ดพันธุ์พืชแล้ว เนื่องจากมี
ตัวเลขการขายน้อย และไม่มีบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการติดต่อต่างประเทศ คงเหลือขายส่งยากำจัดศัตรู
พืชและเมล็ดพันธุ์พืช บริษัทฯ ได้ยื่นคำขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.08) เพื่อขอออกจากระบบ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
แนววินิจฉัย: 1. บริษัทฯ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มระบุว่าประกอบกิจการส่งออกและขายส่ง
เมล็ดพันธุ์พืชและยาฆ่าแมลง การขายส่งเมล็ดพันธุ์พืชและยาฆ่าแมลงได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตาม
มาตรา 81(1)(ก) และมาตรา 81(1)(จ) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ระบุประเภทกิจการซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยไม่มีเจตนาจะเข้าสู่ระบบโดยการใช้สิทธิแจ้งต่อ
อธิบดีเพื่อขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81/3(1) แห่ง
ประมวลรัษฎากร เมื่อบริษัทฯ ยื่นคำร้องขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนของการประกอบกิจการ
ขายส่งเมล็ดพันธุ์พืชและยาฆ่าแมลง จึงอนุมัติให้บริษัทฯ ถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งแต่วันที่ระบุใน
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มคือวันที่ 23 กรกฎาคม 2540
2. บริษัทฯ จึงไม่มีสถานะเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนสำหรับกิจการซึ่งได้รับ
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มมาตั้งแต่เริ่มประกอบกิจการ ดังนั้น บริษัทฯ ไม่มีสิทธินำใบกำกับภาษีที่ได้รับจาก
ผู้ประกอบการอื่นไปใช้ขอคืนหรือขอเครดิตภาษี กรณีบริษัทฯ ขอคืนหรือขอเครดิตภาษีดังกล่าวจะต้องรับผิด
เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณียื่นแบบแสดงรายการภาษีไว้ไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาดอันเป็นเหตุให้จำนวน
ภาษีซื้อที่แสดงไว้เกินตามมาตรา 89(4) และมาตรา 89/1 แห่งประมวลรัษฎากร แต่เนื่องจากเป็นการ
เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในกิจการซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมิได้มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษี และได้รับ
อนุมัติให้ถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในกิจการขายส่งเมล็ดพันธุ์พืชและยาฆ่าแมลง จึงให้งดเบี้ยปรับตาม
มาตรา 89 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร และข้อ 11 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.81/2542
เรื่อง หลักเกณฑ์การงดหรือลดเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ
ตามมาตรา 22 มาตรา 26 มาตรา 67 ตรี มาตรา 89 และมาตรา 91/21(6) แห่งประมวลรัษฎากร
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542
เลขตู้: 66/32594


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020