เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0706/7453
วันที่: 1 สิงหาคม 2546
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายค่าปรับตามสัญญา
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 ตรี (13), มาตรา 65 ตรี (18), มาตรา 77/2
ข้อหารือ: บริษัท ซ. ได้เช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ณ สามเหลี่ยมย่านพหลโยธิน ถนน
พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร ระยะเวลาเช่า 30 ปี สิ้นสุดสัญญาเช่าวันที่ 18 ธันวาคม 2551 ต่อมาวันที่
26 มีนาคม 2546 การรถไฟฯ กับบริษัทฯ ได้มีบันทึกข้อตกลงทั้งสองฝ่ายเนื่องจากตรวจพบว่าบริษัทฯ
ต่อเติมดัดแปลงอาคารและสิ่งปลูกสร้างในสถานที่เช่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าก่อน การรถไฟฯ
จึงริบเงินประกัน และได้มีการเจรจาให้บริษัทจ่ายเงินชดเชยจากการต่อเติมดัดแปลงอาคารและ
สิ่งปลูกสร้างตามบันทึกข้อตกลงของทั้งสองฝ่ายซึ่งจะทำให้สัญญาเช่าที่ดินมีผลผูกพันต่อไปโดยการรถไฟฯ
จะออกใบเสร็จรับเงินการรับเงินค่าชดเชยดังกล่าวให้บริษัทฯ บริษัทฯ จึงหารือว่า เงินค่าชดเชย
ดังกล่าวเป็นรายจ่ายค่าปรับไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและสามารถนำมาถือเป็นรายจ่ายได้ทั้ง
จำนวนหรือไม่
แนววินิจฉัย: หากการจ่ายเงินชดเชยดังกล่าวไม่ใช่ค่าตอบแทนจากการขายสินค้าหรือให้บริการ ก็ไม่อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร และบริษัทฯ ย่อมนำมาถือเป็น
รายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ ไม่เข้าลักษณะเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (13) และ
(18) แห่งประมวลรัษฎากร แต่อย่างใด
เลขตู้: 66/32601


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020