เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/7834
วันที่: 14 สิงหาคม 2546
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการจ่ายค่าที่ปรึกษาภาษีอากรและการบัญชีภาษีอากร
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(2), มาตรา 50(1)
ข้อหารือ: นาย ก. ได้ให้คำปรึกษาทางด้านภาษีอากรและการบัญชีภาษีอากร แก่บริษัท สำนักกฎหมาย
และบัญชี สัปดาห์ละ 4 วัน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัส โดยบริษัทฯ จ่ายค่าธรรมเนียมเดือนละครั้งใน
จำนวนที่เท่ากัน ซึ่งท่านไม่ได้มีฐานะเป็นพนักงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด จึงขอหารือว่า การรับเงิน
ค่าที่ปรึกษาภาษีอากรและการบัญชีภาษีอากรเป็นการรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(6) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3.0 ถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย: เงินได้จากการให้บริการปรึกษาทางด้านภาษีอากรและการบัญชีภาษีอากร เข้าลักษณะเป็น
เงินได้พึงประเมินเนื่องจากการรับทำงานให้ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งบริษัทฯ
ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 66/32628


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020