เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/3633
วันที่: 18 เมษายน 2546
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบกำกับภาษีเมื่อมีการโอนสิทธิการรับชำระค่าบริการ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1(10), มาตรา 77/2(1), มาตรา 86 วรรคหนึ่ง
ข้อหารือ: บริษัท ก. ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารกับผู้รับจ้าง แต่ผู้รับจ้างได้โอนสิทธิการรับเงิน
ค่าจ้างก่อสร้างอาคารตามสัญญาไปให้แก่บุคคลภายนอก โดยบุคคลภายนอกในฐานะผู้รับโอนสิทธิได้ขอรับ
เงินค่าจ้างก่อสร้างอาคารกับบริษัท ก. และแจ้งว่าไม่สามารถออกใบกำกับภาษีให้แก่บริษัท ก. แต่จะ
ออกเฉพาะใบเสร็จรับเงินให้บริษัท ก. เท่านั้น โดยอ้างว่าการออกใบกำกับภาษีเป็นหน้าที่ของผู้โอนสิทธิ
(ผู้รับจ้าง) บริษัท ก. จึงหารือว่า
1. กรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงิน ใครเป็นผู้มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษีให้แก่ บริษัท ก.
2. กรณีผู้รับจ้างซึ่งเป็นผู้มีสิทธิรับเงินตามสัญญาจ้างก่อสร้างได้ถูกแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้องเงิน
ค่าจ้างก่อสร้างอาคารตามหมายบังคับคดี และบริษัท ก. ต้องส่งเงินค่าจ้างก่อสร้างอาคารให้
กรมบังคับคดี หากผู้รับจ้างไม่ออกใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีให้บริษัท ก. จะต้องดำเนินการ
อย่างไร
แนววินิจฉัย: 1. กรณีบริษัท ก. ทำสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารกับผู้รับจ้าง การรับจ้างก่อสร้างอาคารเข้า
ลักษณะเป็นการให้บริการตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้รับจ้างในฐานะผู้ให้บริการจึงมี
หน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2(1) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น ไม่ว่าบริษัท ก. ผู้รับบริการ
จะได้จ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารให้แก่ผู้รับจ้างหรือบุคคลภายนอกผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง
ผู้รับจ้างซึ่งเป็นคู่สัญญากับบริษัท ก. ในฐานะผู้ให้บริการมีหน้าที่ต้องออกใบกำกับภาษีให้แก่บริษัท ก. ทั้งนี้
ตามมาตรา 86 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร
2. กรณีบริษัท ก. ต้องส่งเงินค่าจ้างก่อสร้างอาคารให้กับกรมบังคับคดี เนื่องจากผู้รับจ้างซึ่ง
เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าจ้างถูกแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้องเงินค่าจ้างก่อสร้างอาคารตามหมายบังคับคดี
ผู้รับจ้างในฐานะผู้ให้บริการยังคงมีหน้าที่ต้องออกใบกำกับภาษีให้บริษัท ก. ตามมาตรา 86 แห่ง
ประมวลรัษฎากร หากผู้รับจ้างไม่ออกใบกำกับภาษีให้บริษัท ก. ผู้รับจ้างย่อมมีความรับผิดทั้งทางแพ่งและ
ทางอาญาโดยต้องเสียเบี้ยปรับสองเท่าของจำนวนภาษีตามใบกำกับภาษีตามมาตรา 89(5) แห่ง
ประมวลรัษฎากร และต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ตามมาตรา 90/2(3) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 66/32373

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020