เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0706/3631
วันที่: 18 เมษายน 2546
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าหนังสือภาษาไทย
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81(1)(ฉ), มาตรา 81(2)(ก)
ข้อหารือ: กรมศุลกากรหารือเกี่ยวกับการที่บริษัทฯ นำหนังสือเข้ามาในราชอาณาจักรและสำแดงใน
ใบขนสินค้าขาเข้าว่าเป็นหนังสือวิชาการภาษาอังกฤษ ชำระภาษีอากรในพิกัด 4901.999 อัตราอากร
ร้อยละ 0 อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 0 แต่เจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าเป็นหนังสือภาษาไทย ชื่อ “รู้รอบตอบ
ได้" ซึ่งเป็นหนังสือที่มีอักษรไทยเป็นสาระสำคัญ จัดเป็นของตามพิกัดประเภท 4901.991 อัตราอากร
ร้อยละ 20 หรือกิโลกรัมละ 3.10 บาท อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7.0 ทั้งนี้ บริษัทฯ โต้แย้งกรณีการ
เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยอ้างว่าหนังสือดังกล่าวเป็นหนังสือวิชาการด้านการส่งเสริมความรู้ทางด้าน
การศึกษา เนื้อหาหลักจะกล่าวถึงเรื่องราวความรู้รอบโลกรอบตัวซึ่งใช้ประกอบการเรียน ได้รับ
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากรกรมศุลกากรจึงได้ดำเนินการผ่าน
พิธีการศุลกากรหนังสือ “รู้รอบตอบได้" ให้แก่ บริษัทฯ ไปก่อน โดยให้ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงขอ
ทราบว่าหนังสือดังกล่าวเป็นตำราเรียน ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(2)(ก) แห่ง
ประมวลรัษฎากร หรือไม่
แนววินิจฉัย: การนำเข้าหนังสือที่มีเนื้อหาว่าด้วยหลักวิชาต่าง ๆ ซึ่งเมื่ออ่านแล้วก่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ หนังสือดังกล่าวไม่ว่าจะจัดพิมพ์เป็นภาษาใดก็ตาม เข้าลักษณะเป็นตำราเรียนตามมาตรา
81(1)(ฉ) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ผู้นำเข้าจึงได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(2)(ก)
แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 66/32371


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020