เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/3630
วันที่: 18 เมษายน 2546
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 69 ตรี, มาตรา 65
ข้อหารือ: นาย จ. ได้ซื้อบ้านพร้อมที่ดินโครงการบ้านกับบริษัท พ. และได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อม
สิ่งปลูกสร้างแล้ว ซึ่งในสัญญาจะซื้อจะขายบ้านพร้อมที่ดิน ระบุว่าในวันโอนกรรมสิทธิ์ ค่าภาษี ค่าอากร
ธรรมเนียม และการจดทะเบียนจำนองต่อธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้น ผู้จะซื้อชำระเองทั้งหมด นาย
จ. จึงหารือว่า
(1) ค่าภาษี หมายรวมถึงภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วยหรือไม่ ซึ่งในใบเสร็จรับเงินในราชการ
กรมที่ดินระบุว่า ได้รับจากบริษัทฯ แต่จากข้อเท็จจริงผู้ซื้อเป็นผู้ชำระ
(2) การที่ผู้ซื้อเป็นผู้ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล ถือได้ว่า สัญญานั้นเป็นธรรมกับผู้ซื้อซึ่งเป็น
ผู้บริโภคหรือไม่
(3) ตามกฎหมายผู้มีหน้าที่ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลต้องเป็นผู้ใด
แนววินิจฉัย: กรณีบริษัท พ. ได้รับเงินจากการขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจาก นาย จ. บริษัทฯ จึงมีหน้าที่
เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 เมื่อจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธิ์ตามมาตรา 69 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร แต่การที่ นาย จ. ผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ ต้อง
จ่ายค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในขณะที่มี
การจดทะเบียนแทนบริษัทฯ ก็เนื่องด้วยเป็นการปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อจะขายบ้านพร้อมที่ดินของคู่สัญญาที่ได้
ตกลงกันไว้ในทางแพ่ง
แต่อย่างไรก็ตาม เงินค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ นาย จ. จ่ายให้แทนบริษัทฯ ตามสัญญา
ดังกล่าว บริษัทฯ จะต้องนำไปรวมคำนวณเป็นรายได้ของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับเงินได้นั้น
ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 66/32370

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020