เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0706/3628
วันที่: 18 เมษายน 2546
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการทำสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายสินค้า
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1 (8)
ข้อหารือ: บริษัทฯ ประกอบกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น (Lubricants) และสินค้าอะไหล่
(Allied Products) บริษัทฯ ได้ทำสัญญาแต่งตั้งลูกค้าเพื่อเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ โดย
มีข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
1. บริษัทฯ จะดำเนินการขายสินค้าผ่าน หรือในนามของผู้จัดจำหน่าย ถึงแม้จะเป็นการจัด
จำหน่ายโดยตรงต่อลูกค้า
2. บริษัทฯ มีสิทธิตัดสินใจในการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้า โดยบริษัทฯ จะจัดส่งรายงาน
ผลการประกอบการพร้อมทั้งเอกสารอันจำเป็นเพื่อลงบัญชี และเพื่อเป็นหลักฐานสำหรับการชำระภาษีให้
กับผู้จัดจำหน่าย
3. บริษัทฯ เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ตลอดจนกิจกรรมสนับสนุน
การขาย
4. ผู้จัดจำหน่ายจะต้องจัดจ้างพนักงานอย่างน้อย 1 คน ให้มีหน้าที่รวบรวมดูแลบัญชีขายเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้จัดจำหน่าย
5. บริษัทฯ จะให้ค่าตอบแทนแก่ผู้จัดจำหน่ายเป็นอัตราร้อยละของยอดขายเป็นรายเดือนและ
บริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนดราคาขายของผู้จัดจำหน่ายด้วย เพื่อให้ราคาที่ขายถึงร้านค้าย่อยเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน และผู้จัดจำหน่ายมีหน้าที่ออกใบกำกับภาษีขายให้แก่ร้านค้าย่อยในนามของผู้จัดจำหน่าย
เอง
บริษัทฯ หารือว่า
1. กรณีการจำหน่ายสินค้าของผู้จัดจำหน่ายดังกล่าว ถือเป็นการขายสินค้าหรือให้บริการ และ
ผู้จัดจำหน่ายจะเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากยอดรายรับเท่ากับที่ซื้อมาได้หรือไม่
2. กรณีเงินค่าตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายให้ผู้จัดจำหน่าย จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากยอด
รายรับหรือไม่อย่างไร
แนววินิจฉัย: 1. กรณีผู้จัดจำหน่ายขายสินค้าที่ซื้อมาจากบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อสินค้า เข้าลักษณะเป็นการขาย
สินค้าตามมาตรา 77/1(8) แห่งประมวลรัษฎากร อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2
แห่งประมวลรัษฎากร และผู้จัดจำหน่ายสินค้าต้องนำรายได้จากการขายสินค้าดังกล่าวมารวมคำนวณ
กำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร โดยค่าตอบแทนจากการขาย
ดังกล่าวหากต่ำกว่าราคาตลาด เจ้าพนักงานย่อมมีอำนาจประเมินราคาขายตามราคาตลาดได้ตามมาตรา
65 ทวิ (4) และมาตรา 79/3 (1) แห่งประมวลรัษฎากร
2. กรณีบริษัทฯ จ่ายเงินให้ผู้จัดจำหน่ายเป็นอัตราร้อยละตามยอดขายเป็นรายเดือนไม่เข้า
ลักษณะเป็นค่าตอบแทนที่ผู้จัดจำหน่ายได้รับจากการขายสินค้าหรือให้บริการ จึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร แต่เงินดังกล่าวถือเป็นรางวัล ส่วนลด หรือ
ประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตรา
ร้อยละ 3.0 ตามข้อ 12/2 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.
2528 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.101/2544 ฯ ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.
2544
เลขตู้: 66/32368


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020